Texten i sökbar form

medan de tävlande på prislistans nedre halva på ett par undantag när ligger under samma siffra.

Det är självklart att hastighetsflygningarna därvidlag spelar en icke oväsentlig roll i statistiken, men även om man räknar bort de två hastighetsflygningarna tredje och fjärde tävlingsdagarna, får man fram samma tendens, dock inte så pregnant eller övertygande.

Av denna hastighetsstatistik, vars betydelse dock inte bör överskattas enär den rymmer andra faktorer, som de rena siffrorna inte tar hänsyn till, drar man den slutsatsen att färdhastigheten spelar en avsevärd roll för tävlingsresultatet. Det vill med andra ord säga, att även när det gäller ren distansflygning bör man ta större hänsyn till färdhastigheten under tiden för dygnets bästa termikförhållanden än man kanske i allmänhet ansett sig böra göra. Det visade sig under VM många gånger fördelaktigt att i vissa lägen flyga planet med en avsevärt högre hastighet än vad som teoretiskt tidigare ansetts "ekonomiskt".

Flygtids- distans- och hastighetssiffrorna från detta VM understryker endast det långt tidigare kända faktum, att det vid distanstävlingar främst gäller att hålla sig i luften så länge som möjligt och samtidigt hålla högsta möjliga färdhastighet. Denna konklusion är emellertid synnerligen enkel att dra utan åberopande av en mängd mer eller mindre konstfärdigt samlade siffror . . .

PLATSSIFFRORNA dag för dag är också värda ett litet studium. Om man blott och bart tar de tävlandes placeringar dag för dag och adderar samman dem, kommer man fram till att en poängsättning enbart enligt platssiffremetoden skulle ha givit en i stort sett likvärdig ranglista med den som åstadkoms med hjälp av den invecklade poängberäkningsmetoden. Avsevärda undantag finnes dock.

Enligt denna enkla metod får Billy Nilsson platssiffran 17 efter serien 3-1-6-2-4-1. Paul Mac Cready får 28 efter serien 2-18-1-1-1-5, Milan Borisek 44 efter serien 5-6-2-3-26-2, och Maks Arbajter 54 efter serien 24-6-11-7-2-4.

Därefter blir det ett par hopp som stör den vackra bilden: Arne Magnussons och Per Axel Perssons platssiffror 40 efter serierna 7-6-4-8-8-7 resp. 6-1-3-6-16-8. Lägg för övrigt märke till Magnussons mycket jämna serie, vilken i rätlinjjighet tävlar med själva Billy Nilssons.

 

Om man emellertid utgår från en annan metod och räknar platssiffror moment för moment, d. v. s. när det gäller distansflygning i förening med höjdflygning en platssiffra för vardera momentet, och samtidigt inför delade platssiffror för dem som nått samma höjdvinst resp. samma distans, så blir bilden något annorlunda. Det visar sig då att Paul Mac Cready får platssiffra 29, Billy Nilsson 43 1/2, Borisek 79, Arbajter 100, Magnusson 84, Persson 67 1/2, Löf 105 1/2, Ad. Gehringer 85, Fonteilles 79 och Lambert 105, för att nu ta endast de tio bästa i prislistan.

Liksom när det gäller hastighetsstatistiken får man inte pressa dessa siffror för hårt, eftersom de kan anses åtminstone i viss mån konstruerade. Sitt rätta värde får ju platssiffran först i och med att den är förutsatt i reglerna. Statistiken ger dock en viss ledtråd för bedömning av värdet av grunderna för poängberäkningen.

TOTALPLACERINGARNA dag från dag erbjuder ett annat intressant studium, vilket liksom hastighetsstatistiken, platssiffrorna, flygtider och distanser finns illustrerade med kurvor på annan plats i denna artikel.

[Bild: Att samla autografer var en flyga som grasserade mycket svårt vid segelflyg-VM. En av de framgångsrikaste samlarna var fru Margarete Gehringer, Schweiz, som här med framgång attackerar landsmannen men USA-representanten René Comte.]